Stappenplan naar teamgerichte ICT-coördinatie

- David Van Waeyenberghe

Het Kenniscentrum Digisprong stelde een jaar geleden het Europese TSI-project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie’ voor. Dat project geeft scholen handvatten om de ICT-werking als team aan te pakken. Het kenniscentrum ondersteunt scholen die een vernieuwde aanpak zijn gestart of overwegen ermee te beginnen. Een overzichtelijk stappenplan kan daarbij helpen.

Het takenpakket van een ICT-coördinator, zowel pedagogisch als technisch, is de voorbije jaren flink uitgebreid. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de ICT-coördinator zelf, maar ook voor leerkrachten, leerlingen en schoolpersoneel. Zij kunnen zich bij momenten onvoldoende ondersteund voelen. Een teamgerichte ICT-aanpak biedt volgens het Kenniscentrum Digisprong, gesteund door Europees onderzoek, veel voordelen.

Naar teamgerichte ICT-coördinatie

Het Kenniscentrum Digisprong organiseerde vorig schooljaar infosessies naar aanleiding van het project ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie’. De aanleiding daarvoor was een onderzoek van onder andere MICTIVO. Het onderzoek toonde aan dat de werkdruk van ICT-coördinatoren vaak veel te hoog ligt. Een goede ICT-coördinatie, gedragen van het schoolbestuur, is om die reden van grote waarde.

Het project geeft scholen praktische richtlijnen om op een gestructureerde manier aan de slag te gaan met ICT-coördinatie. Verschillende Vlaamse scholen gingen sinds de start van het project aan de slag om het ICT-verhaal als team te schrijven. Andere scholen zijn van plan om er mee te beginnen. Het Kenniscentrum Digisprong ondersteunt die scholen met sjablonen voor beleidsplannen, takenoverzichten en succesvolle praktijktips.

Stappenplan

Het kenniscentrum deelt een handig stappenplan als ondersteuning voor scholen om het veranderingsproces te laten slagen. Het plan omvat acht stappen die zijn in te delen in drie fasen:

  • Enthousiasme en een plan (stappen1-3): drie zaken zijn nodig om met een ICT-team aan de slag te gaan. Er moet ruimte zijn voor verandering, een pedagogische visie en een ICT-beleidsplan. Als één van die punten ontbreken, dan geeft het stappenplan handige tips om eraan te werken.
  • Mensen en middelen (stappen 4-6): wie neemt de taken op zich, welke opdrachten of expertise worden beter uitbesteed, welke financiële en praktische middelen zijn er binnen de school of scholengroep?
  • Uitvoering en evaluatie (stappen 7 en 8): De start van het ICT-team, met afspraken, takenverdeling, reserveren van nodige uren en evaluatie en bijsturing.

Veranderingsproces

Het project om naar een teamgerichte coördinatie te komen, moet volgens het Kenniscentrum Digisprong voldoen aan enkele kernvoorwaarden. Zo moet het project gedragen zijn binnen het schoolteam. Daarnaast moet het een cyclisch project zijn. Het is belangrijk om de werking regelmatig te evalueren, bij te sturen en indien nodig uit te breiden. Daarvoor moet het volledige schoolteam de kans krijgen om feedback te geven. Nadien start het stappenplan opnieuw.

Als derde voorwaarde moet het project gepersonaliseerd zijn en dus afgestemd op de school. Het stappenplan en de gebruikte veranderingsmodellen (Kotter en Knoster) zijn leidraden. De uiteindelijke invulling hangt af van de specifieke noden en de situatie van de school. Die noden kunnen worden in kaart gebracht via verschillende hulpmiddelen, die zijn opgesomd op de website van het Kenniscentrum Digisprong.

Sleutels tot succes

Het kenniscentrum geeft scholen nog drie extra sleutels tot succes mee. Zo is de steun van de directie en het schoolbestuur onontbeerlijk. Zij moeten hun akkoord geven over de strategie en mandaat geven aan de trekkers van het project. Het is daarom wijs om te leren uit goede praktijken van andere scholen. Door van anderen, rechtstreeks of via het kenniscentrum, ideetjes op te pikken kunnen scholen dezelfde beginnersfouten vermijden.

lees ook

Vlaams Parlement debateert (opnieuw) over verduurzaming Digisprong

Duidelijke en vergelijkbare kaders maken het eenvoudiger om te vergelijken, samen te werken, informatie uit te wisselen en resultaten op te volgen. Elke school is anders waardoor het onmogelijk is dat de ICT-beleidsplannen van verschillende scholen gelijk zijn. Het gebruiken van eenzelfde structuur, zoals sjablonen voor een ICT-beleidsplan of het takenoverzicht ICT coördinatie biedt voordelen.

Het stappenplan kan je hier downloaden.