Focus op STEM en talen in nieuwe eindtermen

- David Van Waeyenberghe

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsverstrekkers hebben eindelijk een akkoord bereikt over de nieuwe eindtermen.

In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof de voorgestelde eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Tegen de eindtermen, de minimumdoelen die leerlingen moeten halen, spanden het Katholiek Onderwijs en de Federatie Steinerscholen een zaak aan. Ze vonden de eindtermen te uitgebreid en een beperking van de vrijheid van onderwijs. Het Hof volgde die beslissing zodat minister Weyts opnieuw aan de slag moest.

STEM en talen centraal

Het Hof voorzag een overgangsregeling tot 2025 maar alle partijen wilden zo lang niet wachten. Tijdens de zomermaanden werkten ze samen aan een oplossing. Opvallend, de eerste afspraak gaat over de naamgeving. Volgens de minister was de term ‘eindtermen’ te misleidend. “Het is geen terminus maar na het behalen van de doelstellingen begint het pas”, aldus de minister. ‘Minimumdoelen’ dekt meer de lading omdat het volgens hem getuigt van een ambitieniveau.

Op inhoudelijk dienden de afgeschoten eindtermen als uitgangspunt. Ze worden gereduceerd en versoberd door onder andere de herhalingen, details en voorbeelden te verwijderen. De 16 ‘sleutelcompetenties’ blijven overeind al legt de minister meteen de focus op drie competenties. Het gaat om Nederlands, talen en ook STEM (wiskunde-wetenschap). “De minimumdoelen blijven ambitieus en moedigt de scholen aan om ver boven de lat te gaan.” De ambitie is om de minimumdoelen klaar te hebben in maart 2023 zodat ze kunnen starten in september.

Aangepaste invulling

De ambities krijgen in het BSO, TSO en KSO een specifieke invulling. Daar zal worden rekening gehouden met de eigenheid van de onderwijsvormen. “Zo kan een leerling-vloerder oppervlaktematen aanleren in de praktijkles in plaats van exclusief in de wiskundeles”, aldus minister Weyts. Nieuw is ook dat er een overkoepelende commissie komt die voorstellen zal bespreken en aanpassen, om die nadien voor te leggen aan de ontwikkelcommissies per vakgebied. De onderwijspartners engageren zich werk te maken van de eindtermen in de eerste graad secundair en nadien ook van die in het basisonderwijs.

lees ook

Nieuwe lesmethode stoomt leerling klaar voor digitale eindtermen

De onderwijsverstrekkers staan achter de bereikte overeenkomst. “Dit ligt ons beter. De afspraken komen tegemoet aan eerdere kritiek over omvang, gedetailleerdheid en haalbaarheid”, aldus Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs in een reactie aan Belga. Volgens Paul Buyck van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO), met daarin ook de Steinerscholen biedt de aanpak “voldoende garanties op minder gedetailleerde eindtermen. Het moet gaan om een curriculum op mensenmaat.”